ABOUT

Vision

Vision

ADTEMPCO is the best and the most trusted cooperative in Luzon.

mission

Mission

ADTEMPCO provides excellent financial products and allied services to its members through socially responsive and environment friendly business ventures and shares the blessings to the community.

COOPERATIVE HYMN

Narito ang pambihirang Kilusan
Ating daan tungo sa kaunlaran
Ang diwa nito ay pagtutulongan
Kasipagan, pagsasarili, pagkakapatiran

Kaalaman patuloy na nililinang
Kamangmangan hindi binibigyang daan
Sipag at tiyaga ay mga puhunan
Upang harapin ang suliranin ng lipunan

Koro:

Kooperatibang may katatagan
Sandigan ng sambayanan
Kapit-kamay nating tahakin and landas
Tungo sa magandang kinabukasan

Kooperatibang may Katatagan
Sandigan ng sambayanan
Ipagmalaki natin sa mundo
Nagtutulongan, nagkakaisa tayo

 

Narito ang pambihirang Kilusan
Ating daan tungo sa kaunlaran
Ang diwa nito ay pagtutulongan
Kasipagan, pagsasarili, pagkakapatiran

Kaalaman patuloy na nililinang
Kamangmangan hindi binibigyang daan
Sipag at tiyaga ay mga puhunan
Upang harapin ang suliranin ng lipunan

Koro:

Kooperatibang may katatagan
Sandigan ng sambayanan
Kapit-kamay nating tahakin and landas
Tungo sa magandang kinabukasan

Kooperatibang may Katatagan
Sandigan ng sambayanan
Ipagmalaki natin sa mundo
Nagtutulongan, nagkakaisa tayo

 

Walang puwang ang pagaalinlangan
Bawat hakbang tiyak ang patutunguhan
Mga pusong laging pag-asa ang taglay
Abot-kamay silahis
na tagumpay

Koro:

Kooperatibang may katatagan
Sandigan ng sambayanan
Kapit-kamay nating tahakin ang landas
Tungo sa magandang kinabukasan

Kooperatibang may katatagan
Sandigan ng sambayanan
Ipagmalaki natin sa mundo
Nagtutulonga, nagkakaisa tayo

Taas-noo tayo sa mundo
Isang bansa, Kooperatiba tayo!

ADTEMPCO HYMN
Bukel tiMustasa

Koro:
ADTEMPCO, ADTEMPCO
Maawis kay amin umay kayo
Agkaykaysatay a mangbuangay
Ti biag a narang-ay

ADTEMPCO, ADTEMPCO
Maawis kay amin umay kayo
Ta intay amin mananam
Ti biag nga ingget rang-ay

ADTEMPCO maiyarig ka
Ti bukel ti mustasa
Dimmakkel nga awan tubeng na
Rimmukbus ken rimmangpaya(Koro)

ADTEMPCO ti tumulong
Kadagiti kameng nga agurnong
Tapno inda makaaon
Rigat nga natuon-tuon(Koro)

COOPERATIVE PLEDGE

As a Filipino, I am and I believe in the Cooperative

Alone I am weak, but with others I am strong
So I commit myself to work, to cooperate,
for all to be prosperous
Harmony, Industry I will value
Cooperative affairs I will attend
Responsibilities I will assume
The Cooperative Philosophy I will live
One Vision, one belief, one feeling
In Cooperativism my life I pledge
So help me God